Kompetensutveckling, utbildningar och föreläsningar, utredningar m.m.

 • · Utbildning/handledning för lärare och arbetslag i teman kring klassrumsledarskap
 • · Utbildning/handledning för skolledare
 • · Utredningar och andra uppdrag

Inom mina kompetenser och de webbplatser som anges nedan erbjuds följande tjänster och uppdrag:

Utbildning/mentorskap /handledning/coaching för lärare och arbetslag i klassrumsledarskap

Utbildning och handledning kan anpassas till lokal enhet eller kommun på många sätt, både till upplägg och omfattning, utöver det som presenteras här eller varieras på en mängd olika sätt. Varje uppdrag föregås av kontakt med uppdragsgivare för att definiera vad insatsen ska leda till och vilka behov det ska svara emot.

Studiedag i ett eller flera teman inom ramen för ledarskap

Teman:

 • · introduktion till begreppet ledarskap för lärare och pedagoger
 • · olika teman för ledarskap, struktur, relationer, kultur och makt, samtal, ledarskapets verktyg
 • · hur läraren sätter igång elever istället för att eleverna sätter igång läraren, agera eller reagera
 • · en plan för organiserat lärande eller lärande organisation
 • · samtalet som verktyg
 • · planering av undervisning
 • · att möta krävande vårdnadshavare och få dem med sig
 • · bra eller mindre bra sätt att möta provokationer och bus
 • · hur manhanterar bråkiga grupper och sätter en klass, en gång för alla
 • · ... det finns oändligt antal teman som kan formuleras på olika sätt och alla artiklar på webbplatsen kan vara inspiration för ett önskat tema, att föreläsa om och arbeta med konkret i case eller riktiga utmaningar under en studiedag

Det går också att utforma en serie av studiedagar inom teman, kopplat till handledning i fortsatt arbete av lärare och arbetslag kopplade till deras verksamheter som ett mer omfattande program under läsår i avsikt att mer systemtatskt förbättra och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Ett effektivt sätt att arbeta är att genomföra uppgifter i den verklighet man arbetar till vardags, och där utvärdera och utveckla den egna insatsen som ledare i klassrummet.

Fråga skickas till:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mentorskap /handledning/coaching för skolledare

Du måste ta hand om dig själv för att kunna ta hand om andra. Det är du värd, för verksamhetens skull. Ingen annan kommer att göra det i ditt ställe.

Riktat till skolledare, rektorer eller biträdande rektorer

Mentorskap/handledning/coaching för skolledare, kan kopplas till ledningsgrupp, nätverksgrupp, enskilt eller i annan form. Kan kombineras med utbildning och hantering av dilemman liksom praktisk problemlösning och att hantera ”svettiga lägen”.

Begrepp som handledning och coaching ska tolkas som att man inte går in i färdiga koncept eller lösningar utan tillsammans med mentor/grupp kommer fram till möjliga tolkningar av situationer och möjligheter att agera i olika scenarier. Mentor har ingående kännedom i skolans värld och omgivning, efter närmare 40 års yrkesverksamhet.

Problem är ofta en tolkning av en situation i vilken man kan agera och hitta lösningar på en mångfald sätt. Dilemman är till sin natur olösliga problem och motsatser där man kan inta oändlig mängd positioner av vilka inga är entydigt bra eller dåliga. Som alltid i pedagogisk verksamhet är ingenting färdigt eller enkelt, utan beror alltid av den givna situationen.

Upplägg går att ordna efter överenskommelse.

Utbildning/handledning i nätverksgrupp av ”främlingar”

Ett erbjudande som kommer att formeras under hösten 2018 är nätverk för rektorer eller biträdande rektorer. Nätverken består av mindre grupper som träffas regelbundet ett antal gånger, av vilka några träffar kan innehålla utbildningsinslag efter inventerade behov avseende det personliga ledarskapet. Det är rektorer för sig och biträdande rektorer för sig, i grupper där man inte sedan tidigare känner varandra för att kunna komma till en främlingsgrupp där man själv definierar sig och sina situationer. Man turas om att vara på varandras skolor och plats för detta är i Storstockholm inom rimlig restid.

Om du vill anmäla intresse (ej bindande) för nätverksgrupphandledning, kan du göra det här på denna länk:

Ange namn och kontaktuppgifter samt om du är bitr rektor eller rektor. Du kommer att bli kontaktad efter anmälan.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Utredningar och andra kvalificerade uppdrag

Inom mina kompetenser utför jag uppdrag och utredningar efter behov. Ofta finns kompetens inom den ordinarie organisationen men inte alltid den extra tid som behövs för att på kortare tid ta fram komplexa underlag och sammanställningar, till grund för beslut eller som del i analyser av organisation och verksamhet. Det finns också fördelar med just extern kompetens i utredning av frågor som rör den egna organisationen.

Exempel på innehåll/kompetenser för utredningar och uppdrag

 • · Pedagogisk verksamhet i planering, genomförande eller utvärdering, ledning, organisation, utveckling och kvalitetsarbete.
 • · Elevhälsa som främjande, förebygggande eller åtgärdande verksamhet, ledning, organisation och utveckling.
 • · Kompetensutveckling och organisation för lärande, planering, genomförande och utvärdering.
 • · Lokalplanering, programskrivning/utredning, avseende kapacitet och kvaliteter relaterat till en pedagogisk verksamhet och för undervisning i olika ämnen, underlag för skolhusbyggnation och utveckling av användning av skolhus.
 • · Ekonomiska analyser av pedagogisk verksamhet, orsak och verkan, cost/benefit m.m.

Förfrågan riktas till:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktuppgifter:

StefanFrohm, Organisation & ledarskap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webbplatser

www.classroommanagement.se

www.rektor.nu

www.skolhus.se

Mobil:  070 277 60 14

Presentation av mig finns under ”Om webbplatsen”